Log in
updated 6:29 PM UTC, Feb 23, 2020
Ροή ειδήσεων :

Xanthinet.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2018

Οι προτάσεις των ΑΝΕΛ για την συνταγματική αναθεώρηση

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συμμετέχοντας στην κορυφαία πολιτική και νομική διαδικασία που αποτελεί η συνταγματική αναθεώρηση και μετά από ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καταθέτουμε τις προτάσεις του Κινήματος για τα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος.
Άρθρο 14 (Ελευθερία του Τύπου)
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των ΜΜΕ πρέπει να ανακοινώνονται από τα ίδια τα μέσα πριν από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων όπως νόμος ορίζει.
Απαγορεύεται η παροχή πίστωσης προς τα ΜΜΕ που δεν υπακούει στους κοινούς πιστοληπτικούς κανόνες.
Απαγορεύεται η παροχή προνομιακών διαφημίσεων στα ΜΜΕ από το Δημόσιο, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και από νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Άρθρο 16 (Παιδεία)
Προβλέπεται η ίδρυση ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και οι συμπράξεις δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Καθιερώνεται η υποχρέωση των ιδρυμάτων αυτών να παρέχουν δωρεάν το 15% των θέσεων που διαθέτουν ανά σχολή και τμήμα υπό μορφή υποτροφίας σε παιδιά οικονομικά ασθενέστερων και πολυτέκνων οικογενειώνκαι οικογενειών με ΑΜΕΑ με βάση την κατάταξή τους στους πανελλήνιους διαγωνισμούς για την εισαγωγή σε αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα.
Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννιά.
Άρθρο 18 (δημόσιοι κοινόχρηστοι όροι )
Στα κοινόχρηστα δημόσια και δημοτικά πράγματα, που δεν απαλλοτριώνονται και δεν μεταβιβάζονται κατά κυριότητα με οποιοδήποτε τρόπο, εντάσσονται και τα ύδατα καθώς και τα κρίσιμα ενεργειακά αποθέματα όπως ο νόμος θα ορίσει.
Άρθρο 20 (Έννομη προστασία)
Τα παράβολα που καταβάλλονται υπερ. του δημοσίου ως προϋπόθεση του παραδεκτού άσκησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να υπερβαίνουν το 20% του κατώτερου προβλεπόμενου μηνιαίου μισθού των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης. Στις εν γένει φορολογικές διαφορές, η οποιαδήποτε προκαταβολή τελών, φόρων και προστίμων ως προϋπόθεση του παραδεκτού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του αντικειμένου της διαφοράς.
Άρθρο 21 (Προστασία οικογένειας)
Εξομοιώνονται οι τρίτεκνες οικογένειες με τις πολύτεκνες, τηρουμένης της αναλογίας όπως ο νόμος ορίζει.
Άρθρο 24 (Περιβάλλον-προστασία)
Κάθε αλλαγή χρήσης και προορισμού δασικών εκτάσεων θα πρέπει να υπακούει στην αρχή της αναλογίας με βάση και το ισοζύγιο πράσινου ώστε να για κάθε άτομο δασικής βλάστησης που αδρανοποιείται για τους σκοπούς οικονομικής εκμετάλλευσης δημοσίου συμφέροντος να επιβάλλεται εμφύτευση, από τον φορέα της οικονομικής εκμετάλλευσης, διπλάσιου αριθμού ατόμων δασικής βλάστησης ιδίου είδους στην ίδια οικοσυστηματική περιοχή.
Άρθρο 30 (Πρόεδρος Δημοκρατίας ρυθμιστής πολιτεύματος).
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται απευθείας από τον λαό όπως τα άρθρα 32 και 33 ορίζουν.
Άρθρο 32 (εκλογή)
Καθιερώνεται η δυνατότητα οποιουδήποτε πολίτη να αυτοπροταθεί για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας εφόσον δεν υπάρχουν κωλύματα και η πρόταση συνοδεύεται από 100.000 υπογραφές.
Άρθρο 35 (Ισχύς πράξεων , προσυπογραφή αρμοδιότητες ΠτΔ)
Κατ εξαίρεση δεν απαιτείται προσυπογραφή:
1)Για την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή,
2)Για την προκήρυξη δημοψηφίσματος για σοβαρό εθνικό ζήτημα κατά το άρθρο 44 .
Άρθρο 42
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει στην Βουλή, μία φορά κατ’ έτος, νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αυτήν, εκθέτοντας και τους λόγους αναπομπής και αν επιψηφιστεί και πάλι με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών κατά την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 76, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το εκδίδει και το δημοσιεύει υποχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες από την επιψήφισή του.
Άρθρο 44 (ΠΝΠ Λαϊκά Δημοψηφίσματα, Διαγγέλματα)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει στην Βουλή προς ψήφιση αίτημα έκδοσης διατάγματος για διενέργεια δημοψηφίσματος για σοβαρό εθνικό θέμα Η έγκριση του αιτήματος γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.
Σε περίπτωση άρνησης του πρωθυπουργού να προσυπογράψει διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Πρόεδρος δύναται να απευθύνει νέο αίτημα για διάγγελμα. Σε περίπτωση άρνησης του πρωθυπουργού για δεύτερη φορά ο Πρόεδρος προβαίνει σε διάγγελμα χωρίς τη συναίνεσή του πρωθυπουργού.
Επίσης, για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια του Λαϊκού Δημοψηφίσματος. Ειδικότερα, Δημοψήφισμα προκηρύσσεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα μετά από αίτημα: α) 1.000.000 εκλογέων για ψηφισμένο νομοσχέδιο, β) 500.000 εκλογέων για κρίσιμο εθνικό θέμα και γ) 100.000 εκλογέων για σοβαρό κοινωνικό ζήτημαμε περισσότερα του ενός ερωτήματα.
Ορίζεται για πρώτη φορά ότι Δημοψήφισμα στο οποίο έχει συμμετάσχει τουλάχιστον το ήμισυ του εκλογικού σώματος καθίσταται δεσμευτικό.
Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικός νόμος )
Καθιέρωση παγίως του συστήματος απλής αναλογικής όπως ο νόμος θα ορίζει.
Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια. Καθιερώνεται η δυνατότητα των εκλογέων, που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή, να ψηφίζουν στα κατά τόπους προξενεία και πρεσβείες.
Άρθρο 54 Α (Εκλογή βουλευτών –συμβούλων εκλογικό δικαίωμα ομογενών)
Εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο δεκαπέντε βουλευτές- σύμβουλοι, με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία, από τους καταγεγραμμένους Έλληνες ομογενείς, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της επικράτειας όπως ο νόμος θα ορίσει.
Η κατανομή των εδρών γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά περιφέρειες στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Ωκεανία, στην Ασία, στην Αφρική και την Ευρώπη, αναλόγως του αριθμού των ομογενών που κατοικούν μόνιμα σε κάθε μια από αυτές.
Οι βουλευτές- σύμβουλοι έχουν γνωμοδοτική ψήφο και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ακούγονται σε κάθε μη απόρρητη κοινοβουλευτική διαδικασία.
Εναλλακτικά με την ως άνω διαδικασία αντί της εκλογής δεκαπέντε βουλευτών –συμβούλων θα μπορούν να εκλέγονται Έλληνες ομογενείς οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις έξι από τις δώδεκα έδρες Επικρατείας.
Άρθρο 55 (Κωλύματα ασυμβίβαστα βουλευτών και βουλευτών –συμβούλων –Όρια βουλευτικής θητείας ).
Καθιέρωση ανώτατου ορίου βουλευτικής θητείας για τρείς συνεχόμενες και πλήρεις θητείες. (Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων).
Άρθρο 56 (Κωλύματα και ασυμβίβαστα βουλευτών)
Απλοποιείται η διαδικασία ώστε οι κάθε είδους απλοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να μην παραιτούνται πλέον για να υποβάλουν υποψηφιότητα για βουλευτές αλλά να απέχουν υποχρεωτικά των υπηρεσιακών καθηκόντων τους από την επομένη της ημέρας υποβολής υποψηφιότητας και επανέρχονται αυτοδίκαια εντός οκτώ ημερών από τότε που θα λήξει η βουλευτική θητεία ή που θα διαπιστωθεί η μη εκλογή τους,Εξαιρούνται αυτής της ρύθμισης τα σώματα ασφαλείας και οι ΕΔ για αυτονόητους λόγους δημοσίου συμφέροντος
Άρθρο 58
Αναδιατύπωση του άρθρου που αφορά στις ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών για λόγους διευκρίνησης και προστίθεται και η περίπτωση ενστάσεων στις εκλογές των Βουλευτών-Συμβούλων της Ομογένειας.
Άρθρο 78 (φορολογία)
Φόροι, τέλη και εισφορές οιασδήποτε μορφής και είδους έκτακτοι και τακτικοί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ συνολικά να υπερβαίνουν το 50% του φορολογητέου εισοδήματος κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.
Άρθρο 86 (Δίωξη μελών κατά κυβέρνησης)
Για τα ποινικά αδικήματα που τελούν υπουργοί και υφυπουργοί όχι κατά την άσκηση αλλά επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, θα ακολουθείται η διαδικασία του κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως για όλους τους πολίτες, χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής. Για τα αδικήματα που τελούν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνον θα ακολουθείται η ισχύουσα σήμερα διαδικασία αλλά για την παραγραφή των αδικημάτων αυτών θα ισχύουν οι διατάξεις περί παραγραφής του ποινικού κώδικα, όπως ισχύουν για όλους τους πολίτες.
Άρθρα 87 -97(Ανεξαρτησία δικαστών- Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια )
Εισάγεται για πρώτη φορά η διαδικασία της κληρωτής δημοκρατίας για την ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίωνκαι εκλογή από όλους τους δικαστές των επικρατέστερων, μεταξύ των οποίων διεξάγεται κλήρωση ενώπιον των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
Οι βαθμοί δικαιοδοσίας για την κατ’ ουσίαν κρίση όλων των υποθέσεων και για όλα τα δικαστήρια (πλην των ασφαλιστικών μέτρων) είναι πάντοτε δύο, για όλους τους διαδίκους.
Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια είναι πάντοτε πολυμελή. Καθιερώνεται ο κοινωνικός έλεγχος των προαγωγών των δικαστικών λειτουργών, με την πρόβλεψη έκφρασης γνώμης επ’ αυτών από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Καλημέρα πατριώτες, διοριστήκατε;

Γράφει ο Γιώργος Παντάκης
Μέσα από αυτό το site το έχουμε επισημάνει σχεδόν όλοι οι αρθρογράφοι, πολλές φορές και με διάφορους τρόπους Αδίστακτοι ηθοποιοί. ότι ο Τσίπρας και Καμμένος τα έχουν όλα συμφωνήσει και τα έχουν μεθόδευσει πως θα γίνουν, βήμα – βήμα. Είναι ένα απίστευτο δίδυμο. Καταπληκτικός συνδυασμός σπάνιων χαρακτήρων.
Πραγματικά άπιαστοι ηθοποιοί και αδίστακτοι πολιτικοί, συνοδευόμενοι από έναν καλό κουρδισμένο θίασο που παίζει παλιά κλασικά έργα, χιλιοδουλεμένα από την εποχή της ΕΣΣΔ. Και κάποια σύγχρονα, κοπιάροντας τον θιασάρχη σύντροφο Μαδούρο
Ο ένας, ο Τσίπρας με το επιτελείο του, σχεδιάζουν τις «πολιτικές» βρωμιές και ο άλλος, Καμμένος, «εκτελεί»
Υπάρχουν φυσικά και κομπάρσοι τύπου Πολάκη, που μαζί με έντυπα και δημοσιογράφους έχουν αναλάβει την «περιφερειακή» δουλειά. Την σπίλωση με συκοφαντίες και αδίστακτα ψέματα των δυνατών πολιτικών των αντιπάλων, αυτών που τους χαλάνε τα σχέδια και τους ξεμπροστιάζουν. Και αυτοί φυσικά ειναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ειδικότερα ο πρώτος που το πολιτικό του έργο και γενικά η ηγετική του φυσιογνωμία, ειναι ο εφιάλτης τους.
Δια στόματος πρωθυπουργού στην συνέντευξη του στον ALPHA «αποκαλύφθηκε» ότι ο Καμμένος, αφού καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών, θα συνεχίσει να τον στηρίζει.
Με λίγα λόγια και χωρίς καμία ντροπή, επιβεβαιώθηκε δια στόματος του κ. Τσίπρα ότι με τον κ. Καμμένο συνεχίζουν να κοροϊδεύουν σε πλήρη συνεννόηση τους πολίτες.
Γιατί αν δεν ισχύει αυτό, ο πρωθυπουργός μας είπε ότι δε λαμβάνει υπόψη του όσα λέει ο συγκυβερνήτης του, δεν τα θεωρεί σοβαρά. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο;
Επίσης δεν άκουσε ποτέ τον Πολάκη να καταγγέλλει φυλακίσεις. Δεν άκουσε ποτέ τον Καμμένο να κατηγορεί τον Νίκο Κοτζιά ότι χρηματίζεται από τον Τζωρτζ Σόρρος. Διέψευσε ότι η Αχτσιόγλου έκανε έφεση για να μην δοθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους … Αλλά προανήγγειλε 10.000 προσλήψεις στο Δημόσιο.
Εσείς τι πιστεύετε; Ότι οι επενδυτές ακούγοντας για τις χιλιάδες προσλήψεις θα έρθουν να επενδύσουν; Γιατί; Για να πληρώνουν υπερφόρους, για να συντηρηθεί ο κομματικός στρατός του Τσίπρα;; Ελάχιστα έως καθόλου δεν απασχολεί τον πρωθυπουργό αυτό. Καθόλου δεν τον απασχολεί να βρει ο κόσμος δουλειά και να σταθεί στα πόδια του. Ο πολύς κόσμος, όχι οι λίγοι και εκλεκτοί δικοί του που θα διοριστούν. Αντιθέτως, τάζει και λεφτά, εκτός από τις προσλήψεις. Τάζει και παροχές, σε όσους δεν είναι αρκετά δικοί του για να διοριστούν. Καλά για τους άλλους δεν το συζητάμε.
Επιστρέφει και χρήματα από τις κρατήσεις, επειδή δήθεν ο ίδιος το αποφάσισε. Τεράστιος ψεύτης. Την απόφαση του ΣτΕ την παρουσιάζει σαν δική του μεγαλοψυχία.
Από το 2010 και μέχρι να πάρει την εξουσία, ξεσήκωνε (δηλητηρίαζε συστηματικά) τον κόσμο λέγοντας του ότι η έξοδος από το ευρώ ειναι προς όφελος του διότι έτσι, δεν θα πληρώσει το χρέος προς στους δανειστές και ότι θα «χαρίσει» τα δάνεια στον κόσμο. Έτσι, έριξε ύπουλα την κυβέρνηση Σαμαρά που οδηγούσε σταθερά την χώρα στην έξοδο και στις αγορές μειώνοντας τα χρέη του κράτους σε ολα τα επίπεδα. Γύρισε την χώρα και τα νοικοκυριά, όχι μόνο πίσω, αλλά και σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν το 2009.
Στην Γερμανία χθες, εξήγησε ότι «Τον Ιούλιο του 2015 με βοήθησε το καθαρό μυαλό – Βρέθηκα μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα – Η επιλογή της εξόδου από το ευρώ το 2015 ήταν στη πραγματικότητα η επιλογή της ολικής καταστροφής των λαϊκών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης» Είναι ή δεν ειναι ο απόλυτος Πολιτικός απατεώνας ; Είναι, και όχι μόνο
Απροκάλυπτος ψεύτης. Δεν ντρέπεται να λέει τόσα ψέματα. Προφανώς δεν γνώρισε ποτέ, τι είναι ντροπή και τι σημαίνει αλήθεια.
Όπως ποτέ δεν έμαθε τι σημαίνει Ελλάδα. Ποτέ δεν αγάπησε την πατρίδα του και το έθνος.
Θα μου πεις, αν τα είχε μάθει δε θα ήταν αυτός που είναι. Ένας θρασύς άπατρις κομμουνιστής αρουραίος. Αυτό και τίποτα παραπάνω.
Ούτε ηγέτης που λένε, ούτε τίποτα. Μόνο ένας κομμουνιστής που απεχθάνεται την πατρίδα. Και την αλήθεια, που συνήθως είναι διαφορετική απ’ ό, τι νομίζει και δεν τον βολεύει.
Πηγή: lastpoint.gr

Με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη κανένας Βουλευτής της ΝΔ δε θα διεκδικήσει τα αναδρομικά

Με εντολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραιτούνται σήμερα από το δικαίωμα να λάβουν οποιοδήποτε ποσό προκύψει ότι δύνανται να εισπράξουν βάσει της κυβερνητικής τροπολογίας για τη χορήγηση αναδρομικών σε ειδικά μισθολόγια.
Η Νέα Δημοκρατία καλεί επιπλέον την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν την απόφαση αυτή ως έμπρακτο και αυτονόητο σεβασμό στις θυσίες που έχουν υποστεί οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Δύο διακινητές μετέφεραν από την Τουρκία στην Ελλάδα 6 λαθρομετανάστες

Συνελήφθησαν χθες (11-11-2018) το απόγευμα, στην παρέβρια περιοχή της Γεμιστής Έβρου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, δύο (2) αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 25 ετών, οι οποίοι μετέφεραν, παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα έξι (6) μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο (2) διακινητές, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με πλαστική βάρκα, έξι (6) μη νόμιμους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν μία πλαστική βάρκα και δύο κουπιά.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού Αλεξανδρούπολης.

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στην Καβάλα και σύσκεψη στο Δημαρχείο για τη γέφυρα που υποχώρησε

Σύσκεψη με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα είχε στο Δημαρχείο της πόλης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος. Θέμα της σύσκεψης ήταν η αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε με την υποχώρηση τμήματος της γέφυρας μπροστά από το παλιό νοσοκομείο της πόλης.
Με το πέρας της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Ευαγγελία Δρακονάκη, Γιώργος Φιλόσογλου και Ηλίας Καλανταρίδης καθώς και στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου, ανακοινώθηκαν οι εξής αποφάσεις:
1. Η συγκρότηση κοινής επιτροπής από υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου για τη διερεύνηση και καταγραφή του ιστορικού της γέφυρας, δηλαδή της μελέτης, της κατασκευής, των συντηρήσεων και άλλων γεγονότων μέχρι την υποχώρησή της.
2. Η ανάθεση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια υποχώρησης του τμήματος της γέφυρας από την Περιφέρεια και το Δήμο στο ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας.
3. Η διάθεση 60.000 ευρώ από πόρους της Περιφέρειας για την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας της γέφυρας.
4. Η διάθεση ποσού μέχρι 130.000 ευρώ από πόρους της Περιφέρειας για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης είτε του τμήματος που υποχώρησε είτε της γέφυρας στο σύνολό της, ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης στατικής επάρκειας.
5. Η χρηματοδότηση με ποσό μέχρι 3.500.000 ευρώ από πόρους της Περιφέρειας είτε της επισκευής του τμήματος που υποχώρησε είτε της κατασκευής καινούργιας γέφυρας.

Παγκόσμια ημέρα Παθολογικής Ανατομικής

Η Παθολογική Ανατομική είναι κλινικο-εργαστηριακή ειδικότητα. Οι περισσότεροι ασθενείς στο Νοσοκομείο δεν γνωρίζουν και δεν συναντούν τον Παθολογοανατόμο, ο οποίος συνεργάζεται στενά με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, παρέχοντάς τους όχι μόνο τη διάγνωση, αλλά και πληροφορίες για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
Η μεγάλη πρόοδος της σύγχρονης ιατρικής οφείλεται και στη διεθνή ιατρική κοινότητα των Παθολογοανατόμων, πέντε από τους οποίους έχουν βραβευτεί με το βραβείο NOBEL.
Ο παθολογοανατόμος εξετάζει στην αρχή με γυμνό μάτι και στη συνέχεια με το μικροσκόπιο όργανα, ιστούς και κύτταρα ασθενών, και καταλήγει σε διάγνωση. Τα ιστικά υλικά που εξετάζει μπορεί να είναι βιοψίες (μικρά τεμαχίδια ιστού) ή χειρουργικά παρασκευάσματα (μετά από εκτομή ιστού ή οργάνου που πάσχει). Ακόμη, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, με την ταχεία βιοψία, δίνει στον χειρουργό άμεση απάντηση για την παρουσία ή όχι κακοήθειας, αλλά και για την έκταση αυτής. Με βάση αυτή τη διάγνωση λαμβάνεται διεγχειρητικά θεραπευτική απόφαση και επιλέγεται το κατάλληλο είδος χειρουργικής αντιμετώπισης.
Επιπλέον, ο παθολογοανατόμος έχει στην αρμοδιότητά του τον προσδιορισμό προγνωστικών δεικτών/χαρακτηριστικών επιθετικότητας της νόσου, όπως και προβλεπτικών δεικτών (βιοδείκτες), που προβλέπουν την αναμενόμενη ανταπόκριση του κάθε ασθενούς σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή (σύγχρονη «εξατομικευμένη θεραπεία»).
Το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2006 και διεκπεραιώνει εξετάσεις νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών, συμβάλλοντας στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση της νόσου. Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 θα είναι ανοικτό για το κοινό, που θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον χώρο του και να δει τον τρόπο λειτουργίας του.
Η υπεύθυνη του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής
Δρ. Σοφία Μαυροπούλου.

Η ΝΟΔΕ Ξάνθης συγχαίρει όλους τους υποψήφιους της ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών

Αναλυτικά το μήνυμα:
Η ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης συγχαίρει όλες και όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν με τα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ) για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κι εύχεται καλή θητεία σε όλες και όλους τους αιρετούς.
Επίσης ευχαριστεί θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς που με τη ψήφο τους ανέδειξαν πρώτη δύναμη τη ΔΑΚΕ στη Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.
Ο καταποντισμός των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝΕΚ) σε όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δείχνει την αντιληψη των εκπαιδευτικών για την πολιτική της Κυβέρνησης στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, μία πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα τη διχόνοια, την απομόνωση και την οπισθοδρόμηση.
Ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε Ξάνθης
Μιχάλης Πατεράκης
Ο Υπεύθυνος τομέα Παιδείας της ΝΟ.Δ.Ε Ξάνθης
Κλεομένης Ψωμακέλης

38χρονος αλλοδαπός προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 15 λαθρομετανάστες

Συνελήφθη χθες (10-11-2018) το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Αλεξανδρούπολης, 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας δεκαπέντε (15) μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), μετέφερε, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας δεκαπέντε (15) μη νόμιμους μετανάστες.
Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών Αλεξανδρούπολης.

Δυο Έλληνες Βουλευτές σε τελετή που διοργανώθηκε για την επέτειο θανάτου του Μουσταφά Κεμάλ

Τελετή για την επέτειο θανάτου του Μουσταφά Κεμάλ διοργάνωσε το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής κι όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, παρόντες ήταν και δυο Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμετ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσείν Ζείμπέκ. Επίσης δεν έλειψαν από την εκδήλωση οι δύο ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής καθώς και ο Δήμαρχος Μύκης Τζεμίλ Καμπζά.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Πληροφορίες και φωτογραφία από TOURKIKANEA.GR

Τα αστυνομικά νέα της ημέρας στην ΑΜΘ

Συνελήφθησαν 2 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα
Κατασχέθηκαν 174 πακέτα λαθραίων τσιγάρων


Συνελήφθησαν χθες (9-11-2018) το πρωί, στο νομό Καβάλας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Καβάλας, ένας 66χρονος ημεδαπός και μία 51χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 66χρονο, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, εντόπισαν 134 πακέτα τσιγάρων, γ ια τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.
Στη δεύτερη περίπτωση , συνελήφθη από τους παραπάνω αστυνομικούς η 51χρονη, διότι βρέθηκαν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό της και την οικία της, συνολικά 40 πακέτα τσιγάρων, γ ια τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.
Κατασχέθηκαν συνολικά 174 πακέτα λαθραίων τσιγάρων.
Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Συνελήφθησαν 2 διακινητές οι οποίοι μετέφεραν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα μη νόμιμους μετανάστες


Συνελήφθησαν χθες (9-10-2018) το πρωί, στην παρέβρια περιοχή της Μάνδρας Έβρου, απ ό αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας , δύο (2) αλλοδαποί, ηλικίας 26 και 23 ετών, οι οποίοι μετέφεραν, παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα δέκα (10) μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο (2) διακινητές, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με πλαστική βάρκα δέκα (10) μη νόμιμους μετανάστες.
Με τη σύλληψη των δραστών απετράπη η παράνομη είσοδος στο ελληνικό έδαφος σε άλλους 80 περίπου μη νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι ανέμεναν επί του τουρκικού εδάφους.
Κατασχέθηκε η παραπάνω πλαστική βάρκα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.

Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στη Δράμα
Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 47χρονου ημεδαπού
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, υπόθεση απάτης σε βάρος 87χρονου ημεδαπού, που διαπράχθηκε την 8-11-2018 το πρωί, στη Δράμα.
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 47χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.
Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε, ο δράστης κινούμενος με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσέγγισε τον 87χρονο και επικαλούμενος οικονομική ανάγκη φιλικού προσώπου του 87χρονου, κατάφερε να τον εξαπατήσει και να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σημειώνεται ότι ο 47χρονος, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.