Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Varví vadá ad razbíta künke na Kiméria – Ad DEIAX so éshte ne hodili da vídet kakvá zaráre íma

Annók razbíta künke trâbava da íma faf zhókne póte ye atpresh kapíno na Kiméria óti ad ásfaltono izllíza vadá. Kákna no kázavot insán ad Kiméria íma dva déne atkák zafáti da izlíza vadá ad pótene. Éshte ad seftôto so zóli telifóna na DEIAX za da kázhot óti na inazí màsto varví vadá allá so da isâ níkotri ne hódili da vídet kakná stánava i kakvá zaráre íma i vadána si éshte varví. 

  • Κατηγορία Habereve

Säkotri trâbava da ye kaknána íste toy i ne kaknána mu víkot drúzi

Faf Iskéche i faf Gümüjûne zhïvót ad yûsbin kishí nagóre müslümáne. Anní gi zavót Túrtse I drúzi gi zavót Pomátse. Za móne ye ne právo da izlízot adín dvamína I da dúmet za yûsbin kasha insane, da kázavot tíye kakvíso isézi insan I ad kadé so dashlíli itúy. Právoto mu ye sâkotri da íma háka da si dúmi yálnïs za tóga, da si vârava kaknána íshte toy i da ye kakvófna toy íshte. Ne drúzi da mu kázavot kakvófye toy. Za móne sâkotry íma háka da víka óti ye Túrchin íli óti ye Pomáchin, vrítsi so Alláhavi insán da so Túrtsi da so Pomátsi.

Trâbava níkotroga da go ye ne strah, trâbava vrítsi da ímot serbezlíka da vâravot kaknána íshtot i da so chûdet kákna íshtot. Ya gi insánase na délem na Túrtse na Pomátse i na Urúme alá gi délem na húbave i na parátse. Ya som Pomáchin alá móchom da ímom Túrtse i Urúme arkadáshe. Agî mi badín móne stóri húbgo prepaznávom go i na adbávemiso kakvófye chîyen mi ye stóril húbavo no. Ne ye hich parátiko da ye badín Túrchin íli da íshte da ye Túrchin alá ye yátse parátiko da si ne Túrchin, da na íshtesh da si Túrchin i drúzi da móchet da to stóret zórlo Túrchina. Vrítsi trâbava da so chûdime isîy, da zhïvéme isîy alá znom ta so ne vrítsi isîy. 

  • Κατηγορία Habereve

Pomátskï tachilá

Káksa vrítsi insános faf tsâlo dünyóso i Pomátsise si ímot mlógo tâhnï adéteve i tâhnï tachilá. Ya she íspishom le birkách óti akú réchem da gi íspishom vrit trâbava da nápalnem annók tsâla kitápe.
Nay naprésh trâbava da znóte ta Pomátsise níkogï na vlízot faf kóshtono sas ameníyene, snímot gi advón azám vlízot.  Pomátsise táchet agîna so dvamína mládi azhónet dáyma kópelune bgáykon da mi dáva kóshto za da sedôt i dáyma momóyne bgáykon da kupóva síchkono faf kóshtono uvótre ad nay míchkono da nay golâmono rábato. Agîna so dvamína mládi zaglavâvot momínana máyka i bgáyko kupóvot kópelune annó prémenö drípï i mlógo altónenï rábatï, verúgo saháte i pórstenä. Alá i kópelevana máyka i bgáyko kupóvot momóyne annó prémenö drípï i altóneno verúgo, bilihchó, úshnikï, saháte, pórstenä i lírï. Dávot yi i annó prémenö pomátskï drípï. Pomátsise ála ímot mlógo tachilá i za míchkïne dechyá. Agî prevarví annó míchko déte máykana i bgáykon razdávot pa tsâlo sélono faf sâkotro hanö pa annók golâma razdaválnika hlâba i pa annók klináre klína i na sâkvo dushó dávot pa annó kakvóshedaye slátko. Alá agîna razdávot inéy rábatï óti mi ye déteno prevarvâlo trâbga da ye denôn Tórnik.
Dechômne na právet her senâ genéthlia alá annósh yálnïs agîna so radôt. Inagîne mi právet zmidáre. Faf zhókne déne právet détetune zmidárene rûkot ad vrit selána insána i hránet gi nadrabéna misírena hlâba vazbórkana sas máslo sol i zeytíne, na safróno prinísot i mlâko sálo i halvó. Insánon so ásïl zhónï i dávot détetune parî kotrá kólkono íshte.
Pomátsise ímot mlógo éshte tachilá alá so níkotro na méhne sas Túrtskïne  tachilá.
Napréshnete godínï pa náshïse mestá bgáykovene i máykïne so adbírali kotró mómo she da zíma kópeleno mi i kotró kópele she da zíma momána mi. Mlógo kópeleta faf zhókne déne ta so zhónet so vídavali seftâ momóno. Alá ye isâ ne inîy, isâ so mládine spaznávot naprésh svádvono. Gálet so za mlógo vréme i akú so bendísot adín i druk zhónet so. Zátïn inîy trâbava da stánava, trâbava mládise da si adbírot samí zhóganek she zímot. Trâbava da so gálet, da so íshtot óti akú so na gálet néma da mózhot da zhïvót dáyma na annó. Gálenye so ye yátse húbavo, agî zagálish zglâvati so tva tselá dünyása, drágo ti ye i vritsâh gi dregóvash. Alá gálenyéso íma i golâmo bálno. Agî gálish bannó pak tya da to na gáli mózha da fpresh i da ölûmane. Alá ye po húbbe mládïse insán naprésh da so spaznávot, da so zagálevot azám da so zhónet.

  • Κατηγορία Habereve

Némot níkana náshïse selá

Agî mo papîta badín yabanjíyin kak prekáravame, kak zhïvéme nîye itúy nagóre faf náshïse selá, sram mo ye da mu kázavom. Na znom at kadé da záfatem. Sram mo ye da mu kázhom óti so náshïse déti kútet faf sakákane óti faf vrit náshïse selá néma níta annó pedikí hará za da ídot da igrót. Sram mo ye da mu kázhom ta náshïse déti igrót pa mestána podósfero, básket i vóley óti pa náshïse selá néma níta annó gimnastírio. Víkom she zafáti da mi so sme akú mu kázhom ta so náshïse déti uchôt da plîyet faf pósnivïne râkï óti si némot annó kolimvitírio. Na mózhom da mu kázhom ta máykïne pri akshâm agî prehladí iskáravot míchkïne dechyá sas árabïne pa pótene faf tumafílevene óti néma nagodéno annó párko za da gi atkárot itám. Alá mo ye nay sram da mu kázhom ta náshïne déti agî davórshot gimnásiono na znot da dúmet húbe urúntskïy óti gi na mechítene uchôt po mlógo túrtskïy pará urúntskïy. Kak da mu kázhom ta dahódet déne annî hané da némot hlâba da yedót óti tsâlo godíno rábatöt tütûne i na sónane go predávot za palavíno evró kilóno. Kak da mu kázhom ta dahódet déne aní insán da némot vódo da si amîyet rakîne. Zató mlózi pomátsi varvôt da rábatöt faf drúgï hüküméteve za da danesôt anó parchô hlâba faf kóshtono. Kakná drúgo mózhot da stóret at kak gi náshïyes hükümét na brayí za insána.   

  • Κατηγορία Habereve

Müslümanlîkos ye ne le klánenie i govánie

Kak sa so ya séshtom sas mókse akîla müslümanlîkos ye ne le klánenye i goványe. Kakná da go právem ya agî so badín kláne i gové alá dáyma móchi da právi druzâmne parátiko. Tamám i ya vâravom óti nîye müslümánese trâbava da govéme, da so kláneme i da payéme Kurána alá nay naprésh trâbava da móchime da právime húbgo i da pamágame truzâmne i agî na mózhame da mi pamógneme báre da na móchime da mi stórime parátiko. Zátïn i müslümanlîkos i hristianlîkos víkot áyni rábatï. Víkot insános da na kradót, da na lózhot, da na bíyet, da na právet níkotromu zaráre. Alláh ye adín. Müslümánene go zavót alláh hristiyánene go zavót theós alá ye adín i glôdano vritsâh. Vídi i húbavo no vídi i parátiko no. Zhîyen právi parátiko alláh mu dáva parátiko, zhîyen právi húbavo alláh mu pamága dáyma na síchko no.

  • Κατηγορία Habereve

Némot vódo mlógo ad górnese selá faf Míki

Pres vódo za mlógo saháteve sedôt insánon na mlógo ad pomátskïse selá faf Míki i inazí stánava po chôsto faf lâtashnïse mésetsi allá íma selá da astánavot pres vódo i zimóse. Inazí na stánava isâ seftâ allá íma yátse mlógo godínï atkák zafátiho insánon pa inéy selá da zhïvót pres vódo. Da isâ ad Belidióno na mazhîho da stóret nâko za da atkárot sâkade vódo i za da so pólnet dépïne faf inéy selâ trâbava ad Belidiñono da károt vódo sas tumafíle allá inîy na stánava rábata óti ináy vadá stíga za yátse mífko saháteve.

Pa inéy selá po mlózine insán rábatôt pa mestána i agîna so na pláden vórnot na kóshtono némot vódo níta rakîne da si amîyet. Po mlózine móchet da si ímot dáima zabráto vódo íli faf nâko golâmo káde íli faf tâhno si dépo allá dur na íde vadá na cheshmôno na mózhot da si stóret rábatono. 

Trâbava álla ad Belidióno da stóret nâko za da íde vadá pa vrit selána óti ye yâtse belâ ásïl lâtse da némot insánon faf kóshtono vódo.    

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 10-07-2016

Móchil ye da si izbâga na Georgía allá go fátiho na sínarîne 

Annók chülâka na 44 godínï ad Georgía fáti faf Sóboto na 9 mesetsáte sabálïyin to astinomíena na sínarïne faf Évro. Chülâkon ye bul faf annó ad zhîne púlmï varvôt ad Elláda na Georgía allá so ad astinomíeno vídeli ta go abiyískavot za da go fátet óti ye bul zagradén za krádenie faf Grevená, zol ye 8 déne ádie allá so ye ne vórnal i móchil ye da si íde na skrîto na Georgía. 

Fátiho éshte trimína sas hashíshe i sas zhîne hápove so predávot na skrîto 

Trimína móske na 50, 44 i 34 godínï fáti faf Dráma i faf Kavála astinomíena faf Jumágún na 8 i faf Sóboto na 9 mesetsáte óti so imâli faf tah hashíshe i drúgï inakvîne rábatï. Faf Jumágün ad pláden so fátili faf annó sélo izvón Dráma zhókne ye na 50 godínï óti mu su nashlíli faf tumafílene annón zembílka sas 103.6 gram hashíshe. Mífko po sétno pri akshàm na annó sélo izvón Kavála fátiho zhókne ye na 44 godínï óti ye imâl faf tóga 56 hápove VULBEGAL i HIPNOSEDON. Faf Sóboto sabálïyin to faf Dráma fátiho zhókne ye na 34 godínï óti ye imâl faf tóga 37 hápove VULBEGAL, HIPNOSEDON i LEXOTANIL.

Fátiho trimína ad Baglandés óti so predávali pres ádie na Néa Péramo 

Trimína móske na 47, 39 i 36 godínï ad Baglandés fáti faf Jumágün na 8 mesetsáte akshâlmïyin to na Néa Péramo astinomíena óti so predávali pa pótene allá so ne imâli ádie za da právet inót rábato. Imâli so za pródan 300 güzlûkï za slóntseno, 310 rábatï za telifónove i mlógo drípavï rábatï. 

Mlózi zafátiho da sadôt hashíshe i faf Xánthi 

Annók chülâka na 65 godínï faf annó sélo izvón Xánthi fáti faf Chetfórtak na 7 mesetsáte sabálïyin to astinomíena za hashíshe. Chülâkon ye imâl faf kóshtono allá i faf annó mâsto pri kóshtono pasadéna hashíshe. Nashlíli mu su 11 máykï hashíshe ad 0.20 da 1.20 métro za visóko. 

Dve zhónï ad Alvanía kradót dükànove faf Kavála 

Annó zhóno na 44 godínï ad Alvanía fáti faf Chetfórtak na 7 mesetsáte na pláden faf Kavála astinomíena za krádenie. Abiyískavot éshte annó zhóno na 57 godínï óti so králï na annó. Faf Chetfórtak sabálïyin no so dve ne zhónï vlàli na annók golâma dükâna i attám so ukráli mlógo rábatï allá gi so usétili i parükali so astinomíeno allá ye anná na zhaná zaftásala da mi izbâga. Mífko saháte po naprésh so vlâlï i faf drúga dükâna i ukrálï so i attám mlógo rábati pàk go so inazí právilï mlóishkeret da isâ. Faf tumafílene mi so nashlíli síchkono kaknána so faf inók déne ukrálï i dálisi gi so na dva na dükânove ad kadéna gi so zôlï. 

 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 07-07-2016

Zatváret éshte dva póteve za da métnot nóvo ásfalto 

Ad Jumágún na 8 da Srâdo na 20 mesetsáse ad ráno sabálíyin da pláden she so zatvórenï zhïne póteve faf Xánthi zavót Thiatíron i Efésu óti ad Belidiñoso she mâtot nóvo ásfalto. Zhíne pamínot pres inéy póteve she trâbava faf inéy déne i saháteve da varvôt pres drúgï póteve. 

Imâl ye skrîte 12 kishàh faf annók tumafíle 

Annók chülâka na 24 godínï ad Vulgaría fáti faf Srâdo na 6 mesetsáte ráno sabálïyin to astinomíena faf Xánthi óti ye prekáral na skrîto na Elláda 12 kishâh ad drúgï hüküméte, 8 no kishí ad Pakistán i 4 no kishí ad Kína. I 12 no kishâh gi ye imâl faf annók tumafíle sas tabélï ad Lithuanía. Ad astinomíeno mu su paískali da so spre allá ye toy po zafátil da fîrka za da mi izbâga. Mífko po atsîy so ye álla spral i móchil ye da mi izbâga nánagï allá go so fátili. Zôli mu su tumafílene, 100 evró i annók telifóna.  

Éshte 4 kishâh sas hashíshe fátiho faf Xánthi 

4 kishâh móske, trimínana na 22 i adínïyen na 30 godínï fáti faf Xánthi astinomíena faf Srâdo na 6 mesetsáte za hashíshe. Faf Srâdo sabálíyin to fátiho zhókne  ye na 30 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono sas annó ad zhîne kúcheta so nauchénï da nahódet hashíshe annók zembíle sas 127.3 gram hashíshe, annók kantáre i annó nagadéno jugáro sas hashíshe i tütûne na annó. Faf Srâdo akshâlmïyin to fátiho druzâh ne trimína na annó. I trimínana so búli sas annók tumafíle i imâli so faf tah chétri jelatínkï sas 12.6 gram hasíshe. 

Prekáral ye nánagï na Elláda 10 kishâh ad drúgï hüküméte 

Annók chülâka na 34 godínï ad Alvanía fáti faf Srâdo na 6 mesetsáte na pláden astinomíena na annók bayíre izvón Suflí óti ye móchil da prekára na Elláda insána ad drúgï hüküméte na skrîto. Sas tóga ye imâl éshte 10 kishâh i káral gi ye nánagï za da gi atkára kadéna so ískali da fprot. 

Ukráli so dva matóra allá gi fátiho 

Dve kópelöta na 17 i na 15 godínï ad Komotiní fáti faf Chetfórtak sabálíyon to na 7 mesetsáte astinomíena óti so mífko saháte po naprésh ukráli uvótre ad kasabóno dva matóra pak so na 2 mesetsáte ukráli i annók velespíte. Ad astinomíeno so nashlíli i matórovene i velespítene i dálisi gi so zhâmne so búlï. 

Fátiho éshte dvamína za hashíshe 

Dvamína móske na 33 i na 55 godínï faf Évro fáti faf Tórnik na 5 mesetsáte astinomíena za hashíshe. Ráno sabálíyin no so fátili na Féres zhókne ye na 55 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono sas annó ad zhïne kúcheta so nauchéni da abiyískavot za hashíshe, dve máykï hashíshe 0.37 punt i 2.10 métro za visóko, 3.2 gram hashíshe i mífko hashíshe vazbórkana sas tütüne. Faf Tórnik askhâlmïyin to fátiho faf Aleksandrúpoli zhókne ye na 33 godínï óti ye imâl faf tóga 57 hápove STEDON i XANAX i mífko hashíshe. 

 

 

 

 

 

 

  • Κατηγορία Habereve