Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Zatvóren she ye zhîyen pot zavót Panagí Tsaldári faf Xánthi za mlógo déne

Na vrit pótevese pa tsâlo kasabóso íshtot ad Belidióso faf Xánthi da métnot novo ásfalto, da isâ métnaho na mlógo póteve allá si éshte íma mlógo za da stáne inazí sâkade. Ad Chetfórtak na 23 faf isók mésetsa da Sóboto na 2 faf drúganek mésetsa ad sabálïyin da pláden she ye zatvóren zhîyen pot zavót Panagí Tsaldári óti she mâtot faf inók póte novo ásfalto. Faf zhîne saháteve she rábatet néma da umé da pamína pres inók póte tumafíl i zhíne varvôt pres tam she trâbava da pamínot pres drúgï póteve za da ídot kadéna íshtot.  

  • Κατηγορία Habereve

Kak uméte da so bránite ad pekáse za da so na razbalíte

Mózha da napréshneto aftó da so na pamínasho den pres dózhda i vremôso da be ne lâtashno allá pekós dóida birdén i zafáti da so na mózha sedí pres denâne navón, kadéna néma sénko i studéno. Ad pekáse álla íma stráha mlózi da so razbalôt i zattó she tràbava da so valésavot vrítsi i ne le zhíne so bólni íli stári. 

Kak uméte da so bránite ad pekáse: 

Da piéte chôsto vódo

Da piéte kólkono po mlógo vódo uméte kakvóshedaye rábato da právite. Zhíne rábatôt mlógo trâbava da piot ad dva da chétri bardákí vódo faf sahátene. 

Da na gubíte sol ad snágoto

Kólkono po mlógo so zaznáyet insánon gubôt i po mlógo sol ad snágono i zattó she trâbava da yedót yetá po san mlógo sol. Zhíne na mózhot da yedót salénï yetá she trâbava da papîtot daktórane kakná trâbava da právet. 

Da na nósite mlógo i tôshkï drípï

Uvótre faf kóshtono trâbava da se te sas kólkono po mífko drípï stánava. Drípïne da so lôkï i sas blâdï rénkeve óti chernókïne dakáravot tóplo. Na slóntseno da ímate nadénato kapélo i da so mázhate ad zhókne mehléma bráni ad slóntseno. Inók mehléma trâbava da go mázhate ne agîna izlézete na slóntseno allá 30 dekakî po naprésh.

Da rábatite kólkono mózhate

Zhíne so ne nauchéni da rábatôt faf pekáne she trâbava da rábatôt kólkono mózhot i akú zafátet da na mózhot da vazdîshot trâbava le inagîne da spröt rábatono.   

Da sedíte kadéna ye studéno

Yátse ye húbe da ímate faf kóshtono ad zhîne máykinï dakáravot studéno allá akú némate tràbava da hódite faf zhîne saháteve yátse peché kadéna íma inakvîne máikinï za da se te na studéno. 

Da na rábatite faf zhîne saháteve peché

Akú na mózhate da se te faf kóshtono óti vo ye rábatana navón húbe ye da rábatite sabálïyin i ad pláden pak zhíne rábatôt navón pa mestána she trâbava da chínnot chôsto pad nâko sénko. Akú íma i druzâh kadéna rábatite da gi glôdate da na upátet nâko i da íma bannóga da glôda i vámi pak akú se te ad 65 godínï nagóre húbe ye da íma bannóga da dahóde kólkono po chôsto stánava za da glôda kakná právite. 

Nay íma stráha da so razbalôt i íshtot yátse valésavanie míchkïne dechiá da 4 godínï, zhíne so stári ad 65 godínï nagóre, zhíne so debéli, zhíne rábatôt yátse i zhíne so bólni i yedót làka. 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 03-06-2016

Na mózhot da hódet na deníze faf Xánthi zhíne na umôt da varvôt 

Mózha vrítsi da châkame da so stópli vremôso za da zafátime da hódime na denízene da so kópeme i anní bilé zafátiho da hódet allá íma mlóze insána da na mózhot da idot da so akópet níta faf annók ad zhîse denízeve ímame pa tsâlo Xánthi. Zhíne insán na mózhot da so isprávet na nagîne i varvôt sas árabo, za da so akópet na deníze trâbava da ídot na drúgo kasabó, kadéna íma nagadéno kaknána trâbava za da umôt inézi insñan sas árabono da frot dur uvótre faf denízene i da so kópet kákna i drúzine. Faf Xánthi néma níta na annók deníze nagadéno kaknána trâbava za inakvîne árabï i zhíne na mózhot da varvôt trâbava íli da na hódet hich na deníze íli da hódet na deníze pa drúgï kasabî. Zattó Giánnis Lagós ad Xrisí Avgí pîta hükümétese kogî she so nagadí i pa zhîse denízeve so faf Xánthi kaknána trâbava za da umôt i zhîse insán so na annó árabo da hódet da so kópet lâtse kákna i drúzine. 

Primázal ye dvamína na Georgía i izbâgal ye 

Annók chülâka na 47 godínï ad Georgía fáti faf Chetfórtak na 2 mesetsáte sabálïyin to faf Aleksandrúpoli astinomíena óti go inózek chülâka abiyískavot ad Georgía za da go prekárot pres mahkemô. Chülâkon ye primázal dvamína faf Georgía i izbâgal ye za da go na fátet i attúka nasám go abiyískavot. 

Imâl ye pasadéna hashíshe faf kóshtono

Annók chülâka na 31 godínï ad Dráma fáti faf Chetfórtak na 2 mesetsáte na pláden astinomíena óti ye imâl faf kóshtono pasadéna hashíshe. Ad astinomíeno so atishlíli sas annó ad zhîne kúcheta so izuchénï da abiyískavot za hashíshe i za drúgï inakvîne rábati i nashlíli mu su faf kóshtono annók góramka hashíshe 8 punt za visóko i 44.3 gram ne strayéna hashíshe. 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 02-06-2016

Faf Nedéle sadíme vrítsi pa annók górma za da ímame po mlógo zeléno

Faf Nedéle na 5 mesetsáse ye faf tsâlo dünyóso denôn za zelénoso i ad Belidióso faf Xánthi she razdávot vritsâm insánomne na golâmono platíe góramkove za da gi pasadôt na prústane íli kadéna drúgade íshtot. Inakvîne góramkove she razdávot i na Stavrúpoli. Akú faf inók déne pasadíme vrítsi le pa annók górma, zelénoso uvótre faf kasabóso she stñane yátse po mlógo i kasabása she pakamatné. 

Na pamína so den da na fátet bannóga sas tüféka faf Komotiní 

Annók chülâka na 35 godínï fáti faf Srâdo na 1 mesetsáte na pláden astinomíena na Komotiní óti ye imâl tüféka allá ye ne imâl i ádie za inók tüféka. Ad astinomíeno mu su nashlíli faf dükânane  annók tüféka i 50 fishékove. 

Éshte trimína ad Kavála fátiho za tütûne pres fóro 

Trimína móske na 54, 35 i 20 godínï ad dve selá izvón Kavála fáti faf Srâdo na 1 mesetsáte akshâlmïyin to astinomíena óti so imâli faf kóshtono tütüne za lugárï allá so za inók tütûne ne pláshtali hükümétüse fóro. Nay naprésh so fátili zhókne ye na 20 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono annón zembíle sas 285 gram tütûne. Mífko po sétno so fátili faf áyni sélo zhókne ye na 35 godínï óti ye imâl i toy faf kóshtono annók zembíle sas 198 gram tütûne. Faf annó drúgo sélo so fátili zhókne ye na 54 godínï óti ye imâl faf kóshtono annók zembíle sas 436 gram tütûne. 

Ukrál ye altónenï rábatï ad annóy stároi kóshtono 

Skóra annó godíno naprésh ye ukrál annó kóshto faf Kavála allá go náidaho isâ. Annók chülâka na 24 godínï ad Kavála fáti astinomíena óti ye laní lâtse ukrál altónenï rábatï ad annó kóshto. Faf kóshtono sedí anná stará zhaná na 80 godínï, faf inók déne ye parachíla da yi annesót ad annók dükâna kaknána yi ye trâbavalo za kóshtono. Inéy rábatï gi ye annél inazí chûlâk sas annóga drúga i agîna so astánali za mífko samí, nashlíli so i ukráli so mlógo altóneni rábatï.  

5 móske i annó zhóno ad Kavála i ad Tháso fátiho faf Srâdo  

5 kishâh móske na 54, 45, 40, 39, 35 i annó zhóno na 24 gódinï fáti pa tsâlo Kavála faf Srâdo na 1 mesetsáte astinomíena za hashíshe i drúgï inakvîne rábatï. Faf Tháso so fátili zhókne ye na 45 godínï óti ye imâl faf tóga 1.7 gram iroíni i faf kóshtono mu su nashlíli éshte 26.9 gram. Na annó sélo faf Tháso so fátili zhókne ye na 54 godínï óti ye imâl 0.8 gram iroíni. 

Faf Kavála so fátili zhókne ye na 35 godínï óti so nashlíli faf tóga 40.5 hápove VULBEGAL i LEXOTANIL. Uvótre faf Kavála so fátili i zhanóno óti ye imâla 19 hápove HIPNOSEDON. Faf Tháso so fátili zhókne ye na 40 godínï óti ye imâl faf tóga allá i faf kóshtono 18 hápove VULBEGAL. Faf Tháso so fátili i zhókne ye na 39 godínï óti so nashlíli faf tóga mífko ne strayéna hashíshe. 

 

 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 01-06-2016

Da kladót sâkade kiréï za urúntskï kanálove íshte ad hükümétese Giórgos Pavlídis 

Mózha godínïse da so 2016 i sâkade pa tsâlo dünyóso da umôt da fátot faf kóshtono mlógo kanálove allá si faf náshoso periféria íma éshte insána da na mózhot da fátet urúntskïse kanálove. Faf isók saháte po mlógo pa zhîse selá so vísótse pa barchínïse, 30% no ad insánane na fátot urúntskï kanálove faf kóshtono. Zattó Periferiárhizon Giórgos Pavlídis paíska ad Aléksi Tsípra i ad Níko Papá da stóret kaknána trâbava za da so kládot sâkade kiréï i da umôt vrítsi insános i pa náshïse mestá da glôdot urúntskïne kanálove faf kóshtono. 

Annó godíno naprésh Giórgos Pavlídis paíska da dadót ad hükümétese parî za da kladé sâkade kiréï allá gi inéy parî na dádaho pak trâbavasho da gi bého dáli. Inóy rábato álla trâbava nay naprésh da ye stóri hükümétes pa tsâlo Elláda i ne da ye právi Perifériasa. (Sâkotri íma háka da glôda vrit kanálovene i da so naúche za kaknása stánava pa dünyóso) víka Giñorgos Pavlídis i zattó íshte ad hükümétese da stóri kólkono po bórzho stánava kaknána trâbava za da néma níta annóga pa iséy mestá da na fáta urúntskïse kanálove. 

Imâl e faf kóshtono hashíshe i hápove XANAX

Annók chülâka na 33 godínï fáti faf Tórnik na 31 mesetsáte na pláden astinomíena na Komotiní za hashíshe i drúgï inakvîne rábatï. Astinomíena ye atishlála na inózimu kóshtono sas annó ad zhîne kúcheta so izuchénï da abiyískavot za hashíshe i nashlíli so 569 hñapove XANAX i 14.1 gram ne strayéna hashíshe. 

Fátiho go da íma faf dükânane tüféka i nózha 

Annók chülâka na 36 godínï fáti faf Tórnik na 31 mesetsáte na pláden astinomíena na Komotiní óti ye imâl tüféka pres ádie. Chülâkon ye imâl faf dükânane i faf tumafílene, tuféka, fishékove, nózha i drúgï inakvîne rábati i síchkono mu gu zôho ad astinomíeno. 

Ískali so da prekárot annók chülâla na skrîto ad Elláda na Turkía 

Annók chülâka na 25 godínï i annó zhóno na 25 godínï ad Germanía fáti faf Panedélnik na 30 mesetsáte akshâlmïyin to astinomíena na sínarïne za na Turkía. I dvamínana so búli sas annók tumafíle i pódili so na Turkía allá so po naprésh móchili da zômot sas tah i annóga drúga ad Siría za da go prekárot pres kinígï ad Elláda na Turkía allá gi so usétili i fátiho gi. 

Fátiho gi sas hashíshe i tüfékï faf kóshtono 

Dvamína móske faf dve selá izvón Kavála fáti faf Tórnik na 31 mesetsáte na pláden astinomíena óti so imâli pasadéna hashíshe i tüfékove pres ádie. Faf annó no sélo so fátili zhókne ye na 39 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono 6 nózhove i annó máykino ad zhîne abiyískavot za altóna i drúgï rábatï pad zemôso. Faf drúgono sélo so fátili zhókne ye na 65 godínï óti ye imâl faf kóshtono 12 góramkove hashíshe ad 10 da 60 punt za visóko, 2.3 gram ne strayéna hashíshe, annók tüféka ad zhîne hódet na ávo, annók drúga tüféka i fishékove. 

Móchili so da prekárot na Elláda insána ad drúgï hüküméte 

Dvamína móske, adínïyen na 22 godínï ad Pakistñan i drúgïyen na 40 godínï ad Elláda fáti faf Panedélnik na 30 i faf Tórnik na 31 mesetsáte astinomíena faf Rodópi óti so móchili da prekárot na Elláda insána ad drúgï hüküméte na skrîto. Ad pláden faf panedélnik so fátili nay naprésh zhókne ye na 22 godínï ad Pakistñan óti ye sas annók tumafíle káral 4 kishâh insána ad drúgï hüküméte za da gi prekára na Elláda. Faf Tórnik sabálïyin to so fátili i drúganek faf zhókne póte varvôt ad Komotiní na Xánthi óti ye imâl faf tumafílene 12 kishâh ad drúgï hüküméte i tumafílen ye bul ukráden ad Athína. Ad astinomíeno zôho dva na tumafíle i chétri telifónove. 

 

 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko

Náidaho annók umrâta chülâla na Suflí blísko pri râkono

Annók umrâta chülâka náidaho faf Sóboto na 28 mesetsáte sabálïyin to faf annó mâsto na Suflí blísko pri râkono. Trâbava da ye ad drúga hüküméte, ad zhâhne vlízot na skrîto na Elláda. Kákna kázavot ad astinomíeno, trâbava da si ye umrâl samìyn atkák ye ne belní ad nâko da go so primázali drúzi. 

Fátiho éshte dvamína da ímot tuféka pres ádie

Dvamína móske na 25 i na 20 godínï faf dve selá izvón Komotiní fáti faf Jumágün na 27 mesetsáte na pláden astinomíena óti so imâli faf tah tuféka pres ádie. Faf annó no sélo so fátili zhókne ye na 25 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono annók tuféka i 12 fishékove. Faf drúgono sélo so fátili zhókne ye na 20 godíni óti ye imâl annók tuféka i 4 fishékove. 

Éshte annóga razvartâho ad ínternet no - Platíl ye 750 evró za annók telifóna allá go ye ne zol níkogï

Annók chülâka na 33 godínï fáti astinomíena óti ye ad ínternet no razvartâl annóga drúga na 42 godínï. Zhókne fátiho písal ye na ínternet no óti predáva annók telifóna i zhîyen ye na 42 godínï paískal ye da go kúpi. Faf Jumágun na 27 mesetsáte ye klal na bángono 750 evró za da mu prevódet telifñona ne allá go ye inók telifóna ne fátal níkogï faf rakîne. Na právi go seftâ inazí zhókne fátiho atkák ye razvórtal i druzâh pak ad ínternet no. 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko

Síne bayrâka zôho denízen na Mággana i na Erásmio 

Mózha faf Xánthi da ímame mlógo denízeve allá so ne vrit húbavï za kópanie atkák so ne vrit tsístï i sas húbavo vódo. Nay ye húbe insános lâtse da so kópet pa zhîne denízeve ímot síne bayrâka. Síne bayrâka dávot le na zhîne denízeve so tsístï i sas húbavo vódo i umé sâkotri da so kópe itám pres stráha. Za zhóso lâto vlíza isâ faf Tópiro ímot síne bayrâka dva deníze, zhîyen ye na Mággana i seftâ zíma síne bayrâka u zhîyen denís ye na Erásmio. Za da zômot inéy dva na deníze síne bayrâka stóriho yátse mlógo rábato ad Belidióno allá i míchkï dechiá ad mechítevene óti hódeho mlóishkeret da zbírot shúshtie ad inéy denízeve za da so isâ tsístï i da uméme lâtse vrítsi da hódime da so kópeme itám. 

Na pamína so den da na prekáravot na Elláda insána ad drúgï hüküméte 

Annók chülâka na 30 godínï fáti faf Chetfórtak na 26 mesetsáte na pláden astinomíena faf Suflí óti ye prekáral na skrîto insána ad drúgï hüküméteve na Elláda. Dakáral ye 4 kishâh sas várko ad Turkía pres râkono faf Ébro i attám gi ye prekáral sas nagîne na Elláda. 

Fátiho éshte dvamína sas hashíshe

Dvamína móske faf Kavála i faf Évro fáti faf Chetfórtak na 26 mesetsáte astinomíeta óti so imâli faf täh hashíshe. Faf Kavála so fátili zhókne ye na 51 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono i faf tumafílene dva góramkove hashíshe 20 punt za visóko, 5 zembílkove sas 25.3 gram hashíshe i annók kantáre. Faf Évro so fátili zhókne ye na 28 godínï óti ye imâl faf kóshtono 3 góramkove hashíshe ad 5 da 15 punt za visóko, 6 hápove ad zhîne ye yesák da so predávot i 5 shiríngï sas zhîne ye zímal iroíni 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko

Imâl ye faf kóshtono 33 góramkove hashíshe

Annók chülâka na 56 godínï fáti faf Srâdo na 25 mesetsáte sabálïyin to astinomíena na annó sélo izvón Komotiní óti ye imâl faf tóga hashíshe. Ad astinomíeno mu su nashlíli faf kóshtono 33 góramkove hashíshe ad 0.35 da 1.82 punt za visóko, annók míchka zembíle sas 42.4 gram ne strayéna hashíshe, 21.3 gram séme za hashíshe, 4 jugárï sas hashíshe i tütûne na annó, dva kopáche i annók lastíka ad zhîne zalívot.  

Vlâli so faf annó kóshto za da kradót allá gi fátiho

Chétrimina kishâh móske na 31, 30, 23 i 22 godínï fáti faf Srâdo na 25 mesetsáte yátse ráno sabálïyin to faf zhókne póte varvôt za na Didimótiho astinomíeta óti so mífko po naprésh vlâli na annó kóshto faf Metaksádes za da kradót. Ad kóshtono so ukráli annó tileórasi allá so ye ad astinomíeno nashlíli i dálisi ye so zhómune ye búla. 

 

  • Κατηγορία Habereve