Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Habéreve na Pomátsko 05-07-2016

Adín star chülâk so udávi faf Panedélnik na Mirodáto 

Annók stára chülâka ad 80 godínï nagóre iskáraho udávena faf Panedélnik sabálïyin to ad denizen faf Mirodáto. Chûlâkon ye atishlól itám sas druzâh stare ad Kiméria za da so kópet allá so de udávil. Kópal so ye blísko pri zhókne íma na denizen za da pamága insánomne da so na udávet allá ye ne zaftásal da mu pamógne. Attám go so atkárali na astanôno za da vídet ad kakná ye umrâl. 

Éshte faf annó kavenô náidaho máikinï sas kumáro 

Annók chülâka na 54 godínï faf annó sélo izvón Xánthi fáti faf Tórnik na 4 meset5sáte ad akshâm astinomíena za kumáro na skrîto. Chülâkon ye faf inók saháte chûval annó kavenô allá ye imâl púsnatï tri kompiúter sas zhîne máikinï umôt da igrót kumáro. Zôli mu su tri no kompiúter i mífko parî. Abiyískavot da náidot i annó zhóno na 46 godínï óti ye tóina kavenâna. 

Ukráli so annók matóra 5 mésetsi naprésh allá gi fátiho isâ 

Dve kópeleta na 18 i na 16 godínï ad Kavála fáti astinomíena za krádenie. I dvamínana na annó so ukráli 5 mésetsi naprésh annók matóra ad Lidía. Matórane go náidaho i dádahosi go zhómune ye bul.  

Fátiho go óti ye imâl tütüne pres fóro faf kóshtono

Annó kópele na 20 godínï ad Komotiní fáti faf Panedélnik na 3 mesetsáte na pláden astinomíena óti ye imâl faf kóshtono tütüne pres fóro. Ad astinomíeno so atishlíli faf kóshtono sas annó ad zhîne kúcheta so nauchéni da abiyískavot inakvïne rábatï i nashlíli so 390 gram tütüne allá ye za inók tütüne kópele no ne pláshtalo hükümétüse fóro.  

Igráli so na skîto kumáro na kavenô faf Xánthi 

Dvamína móske na 45 i 43 i annó zhóno na 25 godínï fáti faf Sóboto na 2 mesetsáte faf Xánthi astinomíeta za kumáro. Zhanána ye faf inók saháte chûvala annó kavenô allá ye imâla kládenï na dve kompiúter zhîne máikinï umôt da igrót kumári i faf inók saháte so igráli dvamínana móski. Pres mehkemô she pamína i adín druk chülâk na 33 godínï óti ye tógava kavenâna. 

Móchili so da prekárot na Elláda 8 kishâh ad Pakistán 

Dvamína móske na 27 i na 23 godínï ad Siría fáti faf Sóboto na 2 mesetsáte sabálïyin to astinomíena na Lávara óti so prekárali na skrîto na Elláda 8 kishâh ad Pakistán. Dvamínana móski so búli sas annó míchko púlminko sas tabélï ad Vulgaría i imâli so uvótre annó ápayrï nagadéno mâsto za da krîyet zhâhne prekáravot na skrîto na Elláda. Itám so imâli i 8 no kishâh ad Pakistán. Ad astinomíeno mi zôho tumafílene i tri telifóna. 

Móchili so da prekárot na Elláda 13 kishâh ad drúgï hüküméte 

Dvamína móske na na 27 i na 20 godínï fáti faf Sóboto na 2 mesetsáte sabálïyin to astinomíena faf Évro óti so pamágali 13 kishâm, 12 no kishí ad Afganistán i adínïyen ad Siría da paminót na Elláda. Kaárali gi so pres râkono ad Turkía na Elláda sas dve náelon várkï. Ad astinomíeno mi zôho dve ne várkï i annók telifñona 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 02-07-2016

Fátiho éshte dvamína za pasadéna hashíshe faf Xánthi 

Dvamína móske na 37 i na 24 godínï faf dve selá izvón Xánthi fáti faf Jumágün na 1 mesetsáte astinomíena óti so imâli faf kóshtono pasadéna hashíshe i tütüne pres fóro. Ráno sabálíyin so fátili faf annó no sélo zhókne ye na 37 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono 5 máykï hashíshe ad 0.40 da 0.90 punt za visóko, annók kantáre i mífko iroíni. Mífko po sétno so fátili faf drúgo sélo zhókne ye na 24 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono 11 máykï hashíshe ad 0.40 punt da 1 métro za visóko, 19 gram hashíshe vazbórkana sas tütûne i 820 gram tütûne.  

Imâl ye faf tumafílene skóra annó kílo hashíshe 

Annók chülâka na 44 godínï fáti faf Chetfórtak na 30 mesetsáte astinomíena faf zhókne póte varvôt ad Orménio na Ardánio. Ad astinomíeno sas annó ad zhîne kúcheta so nauchénï da abiyískavot za hashïshe so nashlíli faf tumafílene annók zembíle sas 808 gram hashíshe. Attám so atishlíli i faf inózimu chülâku kóshtono i nashlíli so i itám éshte 7.9 gram hashishe. 

Sas ukrádena tumafíle ye prekáral insána ad Pakistán na Elláda 

Annók chülâka na 40 godínï fáti faf Jumágún sabálïyin to astinoména faf zhókne póte varvôt ad Orménio na Ardánio. Chülâkon ye bul sas annók tumafíle i imâl ye uvótre éshte 4 kishâh ad Pakistán i móchil ye da gi prekára na skrîto na Elláda. Pres mahkemô álla she pamína i za krádenie óti ye bul tumafílen ukráden. 

 

  • Κατηγορία Habereve

Míchkï dechiá ad Kavála vlízot faf kóshte za da kradót

Annó móno na 17 godínï ad Kavála fáti mífko déne naprésh astinomíena za krádenie. Momána ye vlâla chétri mésetsï naprésh faf dve kóshte i ukrála ye attám mlógo altónenï rábatï. Dva mésetsï naprésh ye vlâla sas drúze trimína faf éshte annó kóshto allá so attám ne mazhîli da ukradót níkana. Inóy mómo ye so da isâ fátali mlóishkeret pak za krádenie. 

Mífko déne naprésh álla pak faf Kavála fátiho i annó kópele na 17 godínï za krádenie. Kópeleno ye le bayá mésetsï naprésh vlâlo faf dve kóshte i attám ye ukrálo 2420 evró i mlógo altónenï rábatï. 

 

  • Κατηγορία Habereve

Kólkoso néma mestá za da so ustáyet tumafíleve po némot rábato dúkânovese

Za da íma adín dükâm rábato trâbava insánon da umôt da frot blísko pri dükânane sas tumafíle atkák vrítsi alushtísame da hódime sas tumafíle i ne sas nagîne kadéna íshteme da ídeme. Faf Xánthi álla inazí na mózha da stáne atkák néma mestá za da ustáyet insános tumafílevene blísko pri dükânovese i da si stórret rábato. Dve inakvîne mestá imâsho allá gi zatvóriho i dvé ne. Annó no béshto atprésh íkono i drúgo no bésho blísko pri chershîyeno. Faf inéy dve ne mestá pabírasho ad 500 tumafíle nagóre allá gi zatvóriho i isâ ye yátse belâ da fpre badín blísko pri zhîse dükânove íma uvótre faf kasabóso sas tumafíle atkán néma kadé da go ustayí. 

Zattó zhíse ímot dükânove uvótre faf Xánthi íshtot ad Belidióso i ad Periféraso íli da si atfóret inéy dve ne mestá íli da nagadôt drúgade mestá da tumafíleve. Vrítsi zhíse dahóder ad drúgï hüküméteve, ad Turkía, ad Vulgaría, ad Rumanía, néma kadé da astávet tumafílevene blísko pri dükânovese i níta zhîne púlmï dahódet ad drúgïse hüküméteve i ad drúgïse kasabï íma kadé da so ustayót. Zattó po mlózine hódet da si kupóvot kaknána íshtot ad golâmïse dükânove óti itám íma mâsto i za púlmï i za mlógo tumafíleve. Vrítsi inézi insán astávet parîne faf golâmïse dükânove i zhîse míchkï dukânove so uvótre faf kasabóso némot rábato i po mlózine si na iskáravot níta masráfane. Akú so álla nagadôt mestá za tumafíleve she zafátet po da ímot rábato i míchkï se dükânove i néma da trâbava da gi zatváret zhíne gi ímot. 

 

  • Κατηγορία Habereve

Annók umrâta chülâka na 40 godínï náidaho faf Xánthi

Annók umrâta chülâka skóra na 40 godínï náidaho faf Chetfórtak ad pláden atprésh íkono faf Xánthi i le itagîne parûkaho astinomíeno. Chülâkon ye bul pres kóshto i níkotri na zno ad kakná ye umrâl. Inók chülâka go paznávot mlózi atkák íma mlógo godínï da ye pres kóshto, abigrávasho pa pótevese i spâsho kadéna nahódesho. Vrítsi go znáho allá níkotri ad hükümétese na velího da mu pamógnot, da mu náidot annó mâsto za da íma kadé da sedí i annó panítso yáto za da ye ne gládan.   

  • Κατηγορία Habereve

Nóva müdûre za Xánthi iskárava PASOK faf Nedéle na 26 mesetsáse

Intihápa za nóva müdûre faf Xánthi she íma PÀSOK faf Nedéle na 26 mesetsáse i rûkot vritsâh zhâhne so písani na PASOK allá i zhíne drúzi íshtot da ídot da métnot. 

Sïndîkovene she so atfórenï ad 9 sabálïyin na 7 na ikindíye. 

Sâkotri umé na réhono da nabelézha le annóga ad zhâhne so písani.

Zhîyen íde da mâta she trâbava da platí 3 evró.

Zhíne so ad Tópiro i íshtot da métnot she trâbava da ídot da kasabóno za da métnot kadéna she íma itám sïndîka. 

Kadé she íma sïndîkove:

Faf kasabóno uvótre she íma sïndîka kadéna ye PASOK na platíeno.

Na Ávdira she íma sïndîka faf Geniséa

Faf Míki she íma sïndîka na Smínthi faf annó kavenô (ADEM OGLU AISE)

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 25-06-2016

Kakná trâbava da valésavame za da na zapálime ógne faf bayírene lâtse 

Na pamínaso níta annó lâto da némame ógneve pa mlógo bayíreve faf tsâlo Elláda i po mlógono ógneve so zapálet ad insane i ad ne valésavanie. Za da némame álla pak i izí lâto mlógo ógneve she trâbava vrítsi da valésavame po mlógo.

Kakná trâbava da právime za da na izgorôt I drúgï bayíre:

Da na fórneme ne zagaséno jügáro agîna se me na bayírene íli kadésheda ye navón kadéna íma kakná da so zapáli. Po mlógo no ógneve so zapálet ad ne zagaséní jügárï.

Da na goríme níkogï lâtse shúshtie íli súho trâvo navón pa barchínï i pa bayíre. 

Da na právime faf bayírene i kadéshedaye navón zhîne rábatï iskáravot ógne.

Da na pálime lâtse ógne za da pechéme môso kadéna íma bayíre I kadéna íma blísko súho trâvo.

Da na astávime níkogï faf bayírene shúshtie óti mózha da so zapáli ad slóntseno i da izgorí tsal bayíren.     

Da na pamíname níkogï pres kadéna íma kládenï tabélï da písavot óti ye yesák da varvôt itám insan. 

Da na ustáyeme níkogï tumafílene blísko pri súho trâvo óti tumafílen sedí tópal za mlógo saháte i mózha trevána da so zapáli. Le ad burúyeno mózha yátse koláy da so zapáli ógan. 

I míchki zafátiho da dakáravot na Elláda insána ad drúgï hüküméte 

Annó kópele míchko na 17 godínï ad Pakistán fáti faf Jumágün na 24 mesetsáte sabálïyin to astinomíena óti ye móchil da prekára na skrîto insána ad drúgï hüküméte na Elláda. Kópeleno ye búlo sas annók tumafíle i paískali mu su ad astinomíeno da so spre faf zhókne póte varvôt ad Aleksandrúpoli na Komotiní allá mi so ye ne sprâlo. Mífko po sétno go so álla sprâli i móchil ye da mi izbâga sas nagîne allá go so fátili. Faf tumafílene ye imâl éshte 6 kishâh ad Pakistán i prekáral gi ye na skrîto na Elláda. Ad astinomíeno mu su zôli tumafílene, 300 evró i annók telifóna.  

Imâl ye faf tumafílene annók tüféka i 17 fishékove 

Annók chülâka na 44 godínï ad Vulgaría fáti faf Jumágün na 24 mesetsáte na pláden astinomíena faf sínarïne na Nimféa. Chülâkon ye idâl sas annók tumafíle ad Vulgaría za da vléze na Elláda allá mu su nashlíli faf tumafílene uvótre annók tüféka i 17 fishékove.  

Ukrál ye annók matóra tri mésetsiï naprésh allá go náidaho isâ 

Annók chülâka na 28 godíni ad annó sélo izvón Kavála fáti astinomíena óti ye tri mésetsi naprésh ukrál annók matóra ad annóy kóshtoi prústane na Hrisohóri. Faf tóga so nashlíli ne tsâla matórane allá le parché ad inók matóra i dálisi gi so zhómune ye bul matóron. Za áyni rábato go so fátali i nadrúish inózek chülâka. 

 

  • Κατηγορία Habereve

Habéreve na Pomátsko 24-06-2016

Éshte trimína za hashíshe fátiho faf Xánthi – Annóganek go so abiyískavali I za krádenie 

Dvamína móske na 21 i na 23 i annó zhóno na 21 godínï fáti faf Chetfórtak na 23 mesetsáte sabálïyin to astinomíena faf Xánthi za hashíshe. Ad astinomíeno so atishlíli faf annómune kóshtono i itám gi so nashlíli i trimínana da ímot faf tah mífko hashíshe. Annóganek álla, zhókne ye na 21 godíni, íma mlógo vréme da go abiyískavot za da go fátet óti da isâ kral mlóishkeret. 

Faf Srâdo fátiho i annó zhóno sas hashishe

Annó mládo zhóno na 23 godínï ad Xánthi fáti faf Srâdo na 22 mesetsáte akshâlmïyin to astinomíena za hashishe. Ad astinomíeno so nashlíli faf tîye tri zembílkove sas 93.5 gram ne strayéna hashishe.  

Na 9 mestá so vlízali za da kradót 

Trimína móske na 24, 21 i 21 godínï ad Orestiáda fáti faf iséy déne astinomíena za krádenie. I trimínana na annó so vlâli laní lâtse za da kradót na 9 dükânove i ukráli so 684 evró, 45 lírï ad Turkía, dve kompiúter, dve tileórasi, annó tablet i 6 telifónï. Faf kóshtene mi so nashlíli mlógo ad zhîne rábatï so ukráli i dálisi gi so zhâmne so búlï. Dvamínana gi so fátali i nadrúish pak za krádenie. 

Abiyískavot da go fátet óti ye imâl faf kóshtono pasadéna hashíshe 

Annók chülâka na 37 godínï ad annó sélo izvón Dráma abiyískavot za da fátet ad astinomíeno óti mu su nashlíli faf kóshtono pasadéna hashíshe. Faf kóshtono ye imâl annó ápayrï nagadéno mâsto i itám ye imâl pasadéna hashíshe. Ad astinomíeno so atishlíli faf kóshtono sas annó ad zhîne kúcheta so nauchéni da nahódet hashíshe i drúgï inakvîne rábati, tóga go so ne nashlíli faf kóshtono allá so nashlíli 12 máykï hashíshe ad 5 da 70 punt za visóko, dva pasadénï góramkove hashíshe 1 métro za visóko, 126.1 gram ne strayéna hashíshe, mlógo hashíshevo séme i annók kantáre. 

 

  • Κατηγορία Habereve