Log in
updated 6:45 PM UTC, Dec 13, 2019
Ροή ειδήσεων :
Super User

Κοινωνικό μέρισμα 2019 – Οι τελικοί δικαιούχοι

Κατηγορίες ωφελούμενων μονάδων:
1) Ωφελούμενες μονάδες με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €).
2) Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι μακροχρόνια άνεργος.
3) Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.
4) Ωφελούμενες μονάδες με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ. Οι ωφελούμενες μονάδες που ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει επιπλέον να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια για να κριθούν δικαιούχοι χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος:
α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία επτά (7) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.
β) Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι, με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 20.000*μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2018/100.
Το μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων, του ημερολογιακού έτους 2018, όπως δημοσιεύεται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ποσό κοινωνικού μερίσματος
Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος ορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά ωφελούμενη μονάδα. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο της ωφελούμενης μονάδας που υπέβαλε αίτηση πρώτος.

Ημερομηνία καταβολής
Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ:
Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2019 ]
2/89030/ΔΛΤΠ/2019
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια
Αριθμ. οικ. 2/89030/ΔΛΤΠ/2019
(ΦΕΚ B' 4551/13-12-2019)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).
2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
3. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
11. Την αριθμ. Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υπουργό Επικράτειας» (Β΄2902).
12. Την από 10.12.2019 εισήγηση με θέμα «Πιστώσεις για διανομή κοινωνικού μερίσματος έτους 2019» της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος δικαιούχων) και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (175.000.000) ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών υπό Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΑΛΕ 2250903001 «Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα». Προκαλείται επίσης δαπάνη για την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., ύψους περίπου δεκατριών χιλιάδων (13.000) ευρώ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες».
14. Την 142379 ΕΞ 2019/13-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος έτους και ειδικότερα στον Ε.Φ 1023-711-0000000 και ΑΛΕ 2420913001 για κάλυψη
της δαπάνης αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε. (καταχώριση με α/α 103783 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και ΑΔΑ ΩΠΦΨΗ-ΕΘ9).
15. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 6 παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των κριτηρίων εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής και άλλων, που στην παρούσα εξειδικεύονται, για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, τις κατηγορίες των δικαιούχων, την βάση, τον τρόπο υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019 ανά κατηγορία δικαιούχου, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις επιμέρους αρμοδιότητες τους, την διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής, το χρόνο και τον τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στην διανομή του κοινωνικού μερίσματος, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019: Οι εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση 2018 και οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30.11.2019.
Ωφελούμενη μονάδα/ωφελούμενες μονάδες: το νοικοκυριό, απαρτιζόμενο, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, από τον/την υπόχρεο και τον/ την σύζυγο αυτού ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα και τα εξαρτώμενα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις αυτών.
Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Το ενήλικο αυτό άτομο είναι, σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης ένας εκ των δύο συζύγων ή σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης ένα έκ των δύο μερών.
ΑΜΕΑ: Άτομα με αναπηρία, δικαιούχοι των επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για άτομα με αναπηρία, όπως αυτά τα επιδόματα προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) και όπως τα άτομα καταγράφονται στα μητρώα της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. στις 30/11/2019.
Βραχυχρόνια άνεργος: ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για χρονικό διάστημα κάτω ή ίσο των δώδεκα (12) μηνών, κατά την 30/11/2019.
Μακροχρόνια άνεργος: ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, κατά την 30/11/2019.
Φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα: Το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω.
Ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: Το εφάπαξ ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά ωφελούμενη μονάδα. Σε περίπτωση που μία ωφελούμενη μονάδα πληροί τα κριτήρια σε περισσότερες από μία κατηγορίες, δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία φορά το εφάπαξ ποσό.
Άρθρο 2
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Κατηγορίες ωφελούμενων μονάδων:
1) Ωφελούμενες μονάδες με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €).
2) Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι μακροχρόνια άνεργος.
3) Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.
4) Ωφελούμενες μονάδες με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ.
Οι ωφελούμενες μονάδες που ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει επιπλέον να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια για να κριθούν δικαιούχοι χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος:
α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία επτά (7) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.
β) Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι, με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 20.000*μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2018/100.
Το μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων, του ημερολογιακού έτους 2018, όπως δημοσιεύεται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 3
Ποσό κοινωνικού μερίσματος
Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος ορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά ωφελούμενη μονάδα. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο της ωφελούμενης μονάδας που υπέβαλε αίτηση πρώτος.
Άρθρο 4
Ημερομηνία καταβολής
Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:
1. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία καθώς και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, υποβάλλεται από τον δικαιούχο της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
2. Όλα τα δεδομένα των μελών της ωφελούμενης μονάδας που αφορούν σε στοιχεία ταυτοποίησης, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ανεργίας και ΑΜΕΑ, τα οποία είναι κατά περίπτωση αναγκαία και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 2 της παρούσας, υπόκεινται σε επεξεργασία από την ΑΑΔΕ η οποία τα συγκεντρώνει από τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ΕΑΠ, ΟΑΕΔ,ΗΔΙΚΑ) και τα επεξεργάζεται εφαρμόζοντας τα προαναφερθέντα κριτήρια. Κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων, η ΑΑΔΕ διαβιβάζει στην ΗΔΙΚΑ κρυπτογραφημένο αρχείο των δυνητικά δικαιούχων προκειμένου η τελευταία να το χρησιμοποιήσει αυστηρά για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η ΗΔΙΚΑ υποχρεούται να καταστρέψει το αρχείο των δυνητικά δικαιούχων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. O αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον αριθμό λογαριασμού που δήλωσε, δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν κατά τα λοιπά πληρούνται τα κριτήρια
χορήγησής του.
Σε περίπτωση που αριθμός IBAN που δηλώθηκε δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει ο ίδιος να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα τήρησης του εν λόγω λογαριασμού και να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος IBAN εμφανίζεται να έχει δηλωθεί δύο ή περισσότερες φορές σε διαφορετικές αιτήσεις και για διαφορετικούς δικαιούχους, ισχύει και είναι έγκυρη μόνο η πρώτη χρονικά υποβληθείσα αίτηση.
3. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή το μέλος του νοικοκυριού στου οποίου τα στοιχεία εμφανίζεται η ασυμφωνία, πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ και κατόπιν αυτού να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της.
5. Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων -ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχικαι να υποβληθεί νέα.
Άρθρο 6
Χρόνος υποβολής αιτήσεων και πληρωμών
1. Οι αιτήσεις για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, κατά τον τρόπο που ανωτέρω περιγράφεται, υποβάλλονται από την 17η Δεκεμβρίου έως την 26η Δεκεμβρίου 2019.
2. Για τη μηχανογραφική διαδικασία χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
3. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται εφάπαξ με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και όπως ανωτέρω εξειδικεύεται. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συντάσσει αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό κοινωνικού μερίσματος, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Για την πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
6.α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 3.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.
7. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόμου για θέματα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Αναλυτικά η ομιλία:
Η ΝΔ αποδεικνύει ακόμα μία φορά ότι έκλεψε την ψήφο του Ελληνικού λαού, ξεγέλασε τους ΄Ελληνες και λειτουργεί επικινδύνως.
Τι κάνετε; Δεν εμπιστεύεστε τον Ελληνικό στρατό και κάνετε στρατό μέσα στον στρατό;
Εγώ αν ήμουν υπουργός εθνικής αμύνης θα είχα παραιτηθεί. Παραδέχεστε ότι το κράτος δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα σύνορά του. Πώς το περνάτε έτσι; Είναι fast track δουλειές; Δεν μπορείτε να περιμένετε λίγες ημέρες; Κύριε Παναγιωτόπουλε σας ακυρώνουν.
Αν περνάτε όλους τους συναδέλφους εδώ ηλίθιους και χαζούς κάνετε λάθος. Κάντε απ’ ευθείας αναθέσεις. Καταγγέλατε τον Καμμένο ότι έκανε απ’ ευθείας αναθέσεις και τώρα παραβιάζετε εσείς το νόμο. Βέβαια. Έφαγαν οι μεν να φάνε τώρα και οι δικοί σας.
Να σας πω στους συναδέλφους του ΚΚΕ πως στο Ευρωκοινοβούλιο η Χρυσή Αυγή ψήφισε υπέρ σας. Δεν ψήφισε κατά του ναζισμού και του κομμουνισμού. Εμείς δεν θέλουμε να σας στείλουμε στην Γυάρο ούτε στην Μακρόνησο. Οι δικοί σας έστελναν τους αντιφρονούντες στην Σιβηρία και στα γκούλαγκ.
Λέτε ότι είναι ηθική υποχρέωση της χώρας μας να φιλοξενούμε τους λαθρομετανάστες που φθάνουν εδώ; Γιατί; Απέναντι στους Έλληνες δεν έχουμε καμμία ηθική υποχρέωση;
Νομιμοποιείτε από το παράθυρο της ΜΚΟ. Ο κ. Στεφανής λέει θα ελέγχει και θα έχει την εποπτεία των οικονομικών στοιχείων των ΜΚΟ. Θα εποπτεύει την μεταφορά των μεταναστών εντός της επικράτειας. Άρα τις παγιώνετε!
Δημιουργείται λέει ενιαίος φορέας επιτήρησης των συνόρων. Ο φορέας αυτός θα πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και εσείς μας λέγατε ότι πληρώνει η ΕΕ.
Έχετε καταλάβει τι φτιάχνετε;
Νομιμοποιείτε τις απ’ ευθείας αναθέσεις. Εδώ θα φάνε χαβιάρι οι φίλοι σας. Καταγγέλλαμε όλοι μαζί τους προηγούμενους που έκαναν τις απ’ ευθείας αναθέσεις και τώρα εσείς κάνετε το ίδιο.
Κύριοι, όχι μόνο δεν είχατε σχέδιο, δεν είχατε πρόγραμμα, κλέψατε την ψήφο του λαού, το χειρότερο είναι ότι είστε αμετανόητοι. Φέρνετε τροπολογίες, μπερδεύετε τα πάντα. Ας σοβαρευτούμε.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, είπατε στον ΑΝΤ1 ότι δεν σας επιτρέπουν να πάτε σε hot spots. Δεν επιτρέπεται στον υπουργό άμυνας!; Μπορείτε να πάτε σε δομές; Ισχύει αυτή η δήλωσή σας;
Εμείς έχουμε προτείνει να ιδρύσετε σώματα Εθνοφυλακής και Πολιτοφυλακής. Να γίνουμε σαν το Ισραήλ. Είμαστε χώρα που συνορεύουμε με εχθρούς. Μακάρι να μην το χρειαστούμε ποτέ. Πρέπει όμως να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο αν θέλουμε να μην τον γευτούμε με ήττα.
Κύριοι γίνονται κοσμογονικές αλλαγές. Γίνεται εκλογή Τζόνσον στην Βρετανία. Εκλέγεται ο Τζόννσον που όλοι τον κορόϊδευαν. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ΕΕ. Δεν υπάρχει ΕΕ. Στην πραγματικότητα υπάρχει γερμανική ένωση. Η ΕΕ εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντα. Η Ευρώπη αλλάζει. Δεν μπορούμε πάντα να κάνουμε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Και το λέω για τον αγωγό nord stream 2. Οι Αμερικανοί διαφωνούν αλλά οι Γερμανοί θα τον φτιάξουν. Και η Ελλάδα έχει μείνει απ’ έξω.
Από το 2012 δεν έχουμε ροή ανταλλακτικών στον στρατό. Ποιος κυβερνούσε το 2011 και το 2012; Δεν ήμουν εγώ. Ήταν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Και δεν έχουμε βίδες και ανταλλακτικά. Δεν λέω ότι φταίτε τώρα εσείς γι’ αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Άλλο όμως αυτό και άλλο να ξεχνάμε ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της κατάστασης.
Έχετε κάνει σύμβαση προμήθειας χωρίς να κάνετε σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης. Δηλαδή για 7 χρόνια δεν θα έχουμε μιράζ;
Μιλάμε για τον ελληνικό στρατό, που χρησιμοποιεί τουρκικά ελαστικά. Ο στρατός μας παίρνει ελαστικά από την Τουρκία. Δεν είναι ευθύνη της ΝΔ αλλά το ελέγξατε; Για ποιο λόγο γίνεται αυτό;
Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που κατασκευάζουν UAV. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια διακομματική επιτροπή και να φωνάξουμε αυτά τα παιδιά που τα φτιάχνουν και να κατασκευάσουμε για την χώρα μας για να έχουμε. Να προετοιμαστούμε με αεροσκάφη χωρίς πιλότους; Η τουρκία ήδη κατασκευάζει αυτά τα αεροσκάφη. Για ποιο λόγο δεν το κάνει ο υπουργός;
Πάμε στην ΑΟΖ. Ο Λίβυος Α/ΓΕΝ λέει ότι έχει εντολή να βυθίσει τουρκικά πλοία αν πλησιάσουν την Λιβύη. Ο Έλληνας Α/ΓΕΝ έχει αντίστοιχη εντολή; Ποια είναι η εντολή που έχει; Ποια εντολή έχετε δώσει ως κυβέρνηση;
Χθες το λιμενικό έκανε έρευνα σε τουρκικό πλοίο. Το σταμάτησαν οι λιμενικοί Δεν μάθαμε ποτέ τίποτα για το τι έγινε.
Κάνετε λάθη. Ξέρετε την Κίναρο; Εκεί στην Κίναρο μένει η κ. Ειρήνη. Της κόβετε το επίδομα και της ζητάτε ενοίκιο γιατί ταΐζει τα κατσίκια της. Αυτή η γυναίκα μένει εκεί και φυλά Θερμοπύλες και εσείς της κόβετε το επίδομα και της ζητάτε να πληρώσει από πάνω.
Υπάρχει καταγγελία Κύπριου υπ.εξ. Του κυρίου Ρολάνδη. Είπε, λοιπόν, ότι το 2003 η κυβέρνηση Σημίτη δια του Γεωργίου Παπανδρέου, πίεσε την Κύπρο που καθόρισε ΑΟΖ με την Αίγυπτο να μην πάει τα σύνορα πιο δυτικά προς την Ελλάδα. Και η Κύπρος το έκανε ανακγκαστικά. Και έμεινε ακάλυπτο το Καστελόριζο. Και γι’αυτό σήμερα η Τουρκία διεκδικεί ΑΟΖ. Αυτό λέγεται ηθική αυτουργία σε προδοσία.
Οι καιροί είναι κρίσιμοι. Ο κ. Δένδιας να ξέρει οτι τις επόμενες 33 μέρες η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει συντεταγμένες στον ΟΗΕ για ΑΟΖ στο Καστελόριζο. Η επιστολή που έστειλε ο κ. Δένδιας στον ΟΗΕ δεν έχει συντεταγμένες. Είναι άσφαιρη. Ο Τούρκος το λέει συνέχεια, το είπε και σήμερα. Είπε ότι η Ελλάδα δεν καταθέτει συντεταγμένες άρα έχει άδικο. Αν δεν το κανουμε αυτό θα έχουμε χαρίσει το Καστελόριζο στην Τουρκία και οι επόμενες γενιές θα σας θεωρούν υπαίτιους για απώλεια εθνικής κυριαρχίας νοτίως του Καστελορίζου.

Συνελήφθη 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν 355 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
Συνελήφθη χθες (12-12-2019) το απόγευμα, σε χωριό του Έβρου, από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, 37χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι εντόπισαν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 355 γραμμαρίων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας, βρέθηκε μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ στα Κέντρα Κοινότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας

Τα 15 εκατομμύρια ευρώ θα ξεπεράσει η συνολική χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ, μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου για αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων προς τις συγκεκριμένες δομές.
Η αύξηση της χρηματοδότησης, που θα γίνει με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα επιτρέψει την επέκταση του χρόνου λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, την αύξηση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά και την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων.
Ήδη οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν στην αύξηση της χρηματοδότησης για τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης, συνολικού ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν υπογραφεί από τον κ. Περιφερειάρχη, με τις υπόλοιπες να έπονται στις αρχές του επόμενου έτους.
Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Μέτιος επισκέφθηκε το Κέντρο Κοινότητας Δράμας με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου και είχε ενημέρωση για τη λειτουργία του από τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο και τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας υγείας κ. Αλέξανδρο Παναγιωτίδη.